Om IMA

Varför genomför vi studien?

Våra kunskaper om varför vissa personer får anorexi är idag begränsade, vilket försvårar utvecklingen av bra behandling, diagnostik och förebyggande åtgärder. I IMA-studien försöker vi ta reda på vilka bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar behandlingsresultat vid anorexi. Vi är intresserade av de bakterier som finns i och på olika delar av din kropp, det så kallade mikrobiomet. Olika organ har olika sammansättning av mikrobiom och vi vill undersöka hur mikrobiomet i munnen, mag-tarm-kanalen och vaginan är sammansatt hos en person som lider av anorexi.

Vad händer i studien?

I IMA-studien kommer en medlem från forskargruppen att möta dig på din behandlingsavdelning där vi kommer att ta blodprov, mäta längd och vikt samt genomföra en intervju om ätstörningssymptom. På mötet kommer du att få ett paket med dig innehåller provrör och information om hur du på egen hand, i lugn och ro, ska samla in saliv-, avförings-och vaginalprov. Vi vill att du samlar in ett salivprov och ett avföringsprov i veckan, i tre veckor i rad (totalt 3 st salivprov och 3 st avföringsprov). Vaginalprovet samlar du bara in en gång. Vi ber dig också att fylla i några enkäter om ätstörningar, livsstil och hälsa, enkäterna uppskattas ta ca 50 min att besvara.

Hur länge pågår studien?

IMA är en longitudinell studie, det betyder att vi vill följa dig som deltar över tid. Du kommer efter 3 månader och efter 6 månader igen träffa vår forskningssjuksköterska för att ta blodprov och få med dig ett nytt paket för att upprepa mikrobiomprovtagningen.

Vad händer med mina uppgifter och prover?

Alla uppgifter skyddas enligt GDPR (dataskyddsförordningen), Dataskyddslagen (2017/18-105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  Bearbetning av materialet görs utan att någon enskild person kan identifieras. Ett dataregister kommer att upprättas med uppgifter om namn, personnummer och adress för att vi ska kunna hålla reda på de uppgifter vi samlar in. Inga obehöriga har dock tillgång till databasen. Dina prover registreras i Stockholms medicinska biobank i enlighet med Biobankslagen (2002:297). Sedan skickas proverna till Karolinska Institutets Biobank. Du har rätt att få ett kostnadsfritt utdrag ur det registret högst en gång per år. Om något är felaktigt registrerat, kan det rättas till.

Dina prover kommer att skickas för analys till samarbetspartners laboratorium inom respektive utanför EU/EES och USA, vilka kan ha en annan dataskyddsnivå. Alla prov som skickas kommer att vara kodade, d.v.s. dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att mottagarna inte kommer att känna till provets ursprung, eller kunna spåra provet till den som har donerat det. Resultaten av studien kommer att redovisas på gruppnivå och inga uppgifter kommer att kunna kopplas till dig som person. Resultaten kommer att redovisas genom att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

IMA-studien är godkänd av Etikprövningsnämnden  (Dnr 2017/1016-31/2).

Vem är personuppgiftsansvarig?

Karolinska Institutet är ansvarig för studien och också personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen.

Tack för att du deltar i IMA!